Glasshytta

Glassproduksjon er en omfattende og spennende prosess - fra design og grunnmaterialet sand, til det ferdige produktet. Produksjon av glass ved Hadeland Glassverk skjer fortsatt etter de samme metodene som for 250 år siden. Likevel foregår det en kontinuerlig utvikling.

Alle produksjonsleddene

Selve produksjonen består av det vi gjerne kaller varm og kald side. Den varme produksjonen foregår i Glasshytta, hvor våre dyktige glassblåsere former varm glassmasse til ferdige produkter. Etter at produktene er avkjølt, kommer de inn til kald side. Her foretar vi kvalitetskontroll og sortering. Enkelte produkter videreforedles, f.eks. gjennom sliping, sandblåsing og gravering, hvoretter produktene vaskes og pakkes for salg i butikker i hele Norge.

Fra sand til glass

Vi vet at materialet glass har blitt laget i ca. 4000 år. Hovedbestanddelen i glass er, som kjent, sand.

Ingrediensene i glass

Kvartssand trenger opp mot 2000°C. for å smelte. Vi tilsetter derfor smeltestoffer i form av soda og/eller pottaske. Vi kan da smelte ved temperaturer mellom 1350°C og 1450°C. Det glasset vi da får kalles vannglass, fordi det er oppløselig i kokende vann. Vi må derfor tilsette noe vi kaller stabilisatorer, disse stoffene gjør at glasset blir motstandsdyktig mot fuktighet og kjemikalier. I gammelt Sodaglass ble kalk brukt som stabilisator og i helkrystall ble det brukt blymønje. På grunn av helsemessige og miljømessige hensyn bruker nå Hadeland Glassverk ikke lenger bly i krystall. Bariumkarbonat erstatter blyet i flere av våre nyere resepter. I tillegg til de ovenfornevnte stoffer tilsettes en del tilsetningsstoffer, som har til oppgave å rense glasset under smelting.

Farget glass

Metalloksyder tilsettes for å gi glassmassen farge. Jernoksyd gir grønt, koboltoksyd gir blått, kobberoksyd gir turkis, selen- og gulloksyd gir rødt og brunstein gir fiolett.

Smelteprosessen

Ovnene ble opprinnelig fyrt med ved. På 1800- og 1900-tallet ble veden erstattet med kull og senere olje. Den første elektriske smelteovnen ble satt i drift på begynnelsen av 1960-tallet og i dag er elektrisitet enerådende.

Strømforbruk

Hadeland Glassverk bruker i løpet av et år i underkant av 10 GigaWatt –timer med strøm, noe som tilsvarer ca. 500 vanlige eneboliger.

Smelteprosessen

I ovnene smeltes glassmassen i spesielle leirpotter. Glassets råstoffer legges i pottene om ettermiddagen og dette blir til glassmasse over natten. Når glassmassen er ferdig smeltet ved ca. 1350-1420 °C, senkes temperaturen til ca. 1140 °C som er den temperaturen massen har når glassblåserne bearbeider den. Glassverkets fyrere har ansvaret for denne smelteprosessen. Det smeltes ca 80-100 tonn råstoffer per måned ved Hadeland Glassverk.

Glassblåserne

I dag jobber det ca. 20 glassblåsere i Glasshytta fordelt på tre verksteder. I et verksted har hver person sin bestemte oppgave. For at glassmassen ikke skal bli for kjølig er glassblåserne helt avhengig av et godt samarbeid og en fast rytme på arbeidet. Dette krever mange års erfaring og rutine.

Arbeidstider

Arbeidsdagen for glassblåserne begynner kl. 06.30 og slutter kl. 15.00. Om sommeren jobber enkelte litt lengre skift for å kunne holde Glasshytta åpen for besøkende, til kl. 17.

Verneutstyr

På grunn av at glassblåserne jobber med meget høye temperaturer beveger de seg etter et nøye innarbeidet mønster og hastighet. Derfor forekommer det lite brannskader. Verneutstyr er valgfritt, men mange glassblåsere beskytter seg mot støy med ørepropper, og mange bruker også solbriller og vernehansker.

Kjønnsfordeling

Det er en klar overvekt av menn i Glasshytta. Under 10 % av glassblåserne er kvinner. Det har historisk sett aldri vært noen tradisjon for kvinner i glassblåseryrket. I dag er det stadig flere jenter som velger dette faget, og forutsetningene for å bli en dyktig glassblåser avhenger ikke av kjønn.

Glassblåserutdanning

Normalt utdanningsløp er ett år på videregående skole, for deretter å gå i lære. Læretiden før fagbreveksamen er tre år. De dyktigste glassblåserne blir senere mestere, som regel etter 6-10 år. Mesteren har hovedansvaret i verkstedet og legger stort sett siste hånd på verket.

Når glass blir til

Vi har mange former for glassproduksjon på Hadeland Glassverk. En fellesnevner er at alt gjøres for hånd og på øyemål utfra glassblåsernes erfaring.

Mange former for glassproduksjon

Hver morgen deler hyttemesteren (produksjonssjefen) inn glassblåserne i verksteder, ut fra hva som skal produseres i løpet av dagen. Vi driver med mange ulike typer for glassproduksjon på Hadeland Glassverk. Her har vi vinglassverksteder, tumblerverksteder (barserier, karafler etc.), blomsterglassverksteder (tunge blomsterglass som Skaugum, Fefor etc.), press-/sentrifugeverksteder (dekketallerkener, skåler, små krystallfigurer etc.), og kunstglass-/studioverksted (større og mer krevende kunstgjenstander, ofte med farge- og dekorelementer).

Redskapene

Glassblåsing er et gammelt og tradisjonsbundet håndverk. Blåsepipene av jern antar man har vært i bruk i ca 2000 år og er fortsatt det viktigste verktøyet. Størrelsen på pipa er avhengig av størrelsen på glasset som skal blåses. Med treskoper og våt papp festes og formes glassmassen. Metallsakser brukes til klipping og skjæring, og med trepinner og fjeler glattes og rettes arbeidet. Formene som glassmassen blir blåst ned i er av tre, grafitt, basalt eller jern. Redskapene blir laget ved Hadeland Glassverks eget snekkerverksted og mekaniske verksted.

Andre yrkesgrupper

<p>For å holde en glasshytte i drift trenger man mange yrkesgrupper i tillegg til glassblåserne.<p>

For å holde en glasshytte i drift trenger man mange yrkesgrupper i tillegg til glassblåserne.

Andre yrkesgrupper

Det er til enhver tid fyrere som følger smelteprosessen i Glasshytta. Disse har ansvaret for ovnene og smelteprosessen fra råstoffer til glassmasse.

Pottemakeren (mureren) har også en sentral funksjon. Det er i potten det smeltede glasset ligger, og en potte varer som regel to måneder. I denne perioden er den konstant varm og glasset holder en arbeidstemperatur på ca. 1140 °C. Pottene blir kun avkjølt ved ombygging/skifting, da det tar hele ti dager å kjøle den ned, og ti nye dager å varme den opp igjen.

Andre yrkesgrupper som tilhører Glasshytta er mengere (blander glassmassen), elektrikere, mekanikere, snekkere, gravører, slipere, pakkere og kvalitetskontrollører. Før et glass står for salg på en butikkhylle, har det vært i kontakt med minst 12-13 personer.

Kjøleprosessen

Glass er et organisk materiale som utvider seg når det blir varmet opp. Helt avgjørende for glassets kvalitet er derfor en nøye beregnet avkjølingsprosess. Dersom glasset avkjøles for raskt, kan det oppstå spenninger i glasset som gjør at det sprekker.

Kjøleovnene

Hadeland Glassverk har kjølerør og kjøleovner. I kjøleovnene står glasset i ro, og ovnene brukes til de gjenstandene som det tar lengst tid å avkjøle. På det mest ekstreme kan det ta hele tre måneder å kjøle ned noen av de største og mest krevende kunstglassgjenstandene.

I kjølerørene beveger produktene seg på et bånd gjennom røret. I et kjølerør er glasset i bevegelse, og røret holder ca. 505 °C ved innløpet. Temperaturen reduseres gradvis gjennom røret til romtemperatur ved utløpet. Vinglass tar ca. tre timer å avkjøle og større gjenstander fire til seks timer.

Foredling

"</p

De som jobber på den kalde siden av glassproduksjonen har ansvaret for alt som skjer etter at et glassprodukt er ferdig blåst. Det er snakk om sortering, videreforedling, vasking og pakking.

Ferdigstillelse av produktene

Omlag 20 personer jobber på den kalde siden av produksjonen. Blant disse er kvalitetskontrollørene, som sjekker og sorterer glasset etter våre strenge kvalitetskrav. Noen glass skal også videreforedles etter at de er nedkjølt. Vi har dyktige dekorslipere som lager vakre slipemønstre på serier som Finn og Marie, og vi har planslipere som sørger for at f.eks. tunge blomsterglass får en fin og plan underside, og plane flater på sidene. Vi har også en dekoravdeling med personer som jobber med gravering og sandblåsing.

Enkelte glass trenger overflatebehandling gjennom syrepolering. Syrepolering gjør f.eks. slipeskjær blanke. Etter at glassene er ferdige blir de vasket, pakket og kjørt til lageret, før de sendes til våre distributører.